Kuvings Benelux

Bruikbare Links

Contact ons

Officiële dealer Kuvings Benelux
Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder koper: ‘de natuurlijke of rechtspersoon die aan Durema (Kuvings Benelux) opdracht heeft gegeven tot de levering van producten.’

Artikel 1 – Identiteit van Durema

Durema
Boekbinderstraat 38
8043 AT Zwolle
038 457 86 44
info@durema.nl
KvK nummer: 68992858
BTW identificatienummer: NL105292515B03

Artikel 2 – Prijs

De prijzen van alle producten die via deze website kunnen worden besteld zijn inclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders staat vermeld.

Artikel 3 – Verzenden en bezorgen

 1. Durema streeft ernaar om alle bestelling geplaatst vóór 16.00 uur, dezelfde dag nog te verzenden. Levertijden zijn echter indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
 2. Verzendkosten zijn afhankelijk van de grootte van de bestelling, € 3,95 en € 6,95 incl. voor de Benelux. Bestellingen boven € 75 worden gratis verzonden.
 3. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Durema kenbaar heeft gemaakt.
 4. Bestellingen worden met PostNl verstuurd.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Durema tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Durema bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Garantiebepalingen

 1. Bij elk product op de website, waar garantie van toepassing is, wordt de garantietermijn vermeld. Deze termijn gaat in op de dag van verzending.
 2. Durema staat ervoor in dat producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 3. Iedere aanspraak op garantie wordt beoordeeld volgens de procedure vermeld op website onder “Garantie en Retouren”.

Artikel 5 – Betaling

 1. Betalingen worden vooraf gedaan volgens de instructies op de website. Verzendkosten staat duidelijk weergegeven.
 2. In geval van onvoldoende betaling zal de klant eenmalig een bericht ontvangen. Mocht hierop geen respons komen, wordt de order geannuleerd en zal het bedrag binnen 60 dagen retour worden gestort. Durema behoudt zich het recht voor om hiervoor administratiekosten in rekening te brengen.
 3. In geval van een te hoge betaling zal het verschil binnen 60 dagen wordt teruggestort. Ook hiervoor behoudt Durema zich het recht administratiekosten door te berekenen.

Artikel 6 – Herroeping

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Durema mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien Durema de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien Durema de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Durema hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Durema.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Durema. Dit hoeft niet als Durema heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Durema verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Durema niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Durema aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

Artikel 9 – Verplichtingen van Durema bij herroeping

 1. Als Durema de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Durema vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Durema in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Durema aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Durema gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 3. Durema gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Durema de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Herroepingsrecht vervalt indien consument en Durema duidelijk hebben afgesproken dat er op een order geen herroepingsplicht van toepassing is.
 2. Als consument anders met de aankoop is omgegaan dan zoals vermeld in Artikel 7.1

Artikel 11 – Klachtenregeling

 1. Iedere klacht zal worden behandeld volgens de procedure vermeld op website onder “Klachten”.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Durema.
 3. Bij Durema ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Durema binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 12 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Durema en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en Durema over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als Durema worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan Durema heeft voorgelegd.
 4. Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Durema aan deze keuze gebonden. Wanneer Durema dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door Durema schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Durema de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Durema gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan Durema surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

Artikel 13 – Privacy Policy

1. De volledige Privacy Policy kunt u vinden onder “Privacy Policy’ in de footer op de website.